Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Daňové priznanie za daň z nehnuteľnosti na rok 2024

Pridané: 11.1.2024

V prípade, ak ste v roku 2023 kúpili, či predali byt alebo dom, zbystrite pozornosť. Nasledujúce informácie sa vás budú týkať. Skutočnosť o zmene stavu je potrebné nahlásiť správcovi dane a teda podať daňové priznanie.

V nasledujúcom článku sa dozviete:

 • Kedy treba podať daňové priznanie?
 • Kto podáva daňové priznanie?
 • Ktorú nehnuteľnosť treba v ňom uviesť?
 • Vznik a zánik daňovej povinnosti.
 • Kto je správca dane?
 • Kedy netreba podať daňové priznanie?
 • Užitočné typy z praxe.

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).

Pri dani z nehnuteľností platí pravidlo, že ak počas roka nenastala žiadna zmena v nehnuteľnostiach, ktoré daňovník vlastní, má v nájme, v správe alebo ich užíva (napr. zmena účelu, vlastníka, druhu nehnuteľnosti), priznanie nepodáva.

To, čo je pre daň z nehnuteľností špecifické je, že sa platí v aktuálnom roku, teda nie spätne (ako je to napríklad pri dani z príjmu). To znamená, že daňovník zaplatí daň na príslušný rok od 1.1.2024 do 31.12.2024podľa stavu k 1.1.2024. Zmeny, ktoré nastanú počas roka 2024, nie sú pri výpočte dane na rok 2024 podstatné (s výnimkou dedenia a dražby). Daňovník si daň nepočíta sám, ale poskytne správcovi dane údaje na jej výpočet.

 

Kto podáva daňové priznanie?

Daňovníkom je ten, kto:

 • vlastní nehnuteľnosť,
 • správcom nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, VÚC alebo obce, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností,
 • nájomcom nehnuteľnosti - fyzická alebo právnická osoba, ktorá si:
  • prenajala pozemok alebo stavbu od Slovenského pozemkového fondu,
  •  prenajala pozemok od iného vlastníka na dobu viac ako 5 rokov a ako nájomcova je zapísaný v katastri nehnuteľností,
  • prenajala pozemky od niekoho, kto dostal pozemky do náhradného užívania,
 • užívateľ nehnuteľnosti, iba prípade, ak nedá určiť vlastníka, nájomcu alebo správcu nehnuteľnosti.

 

Ak ste firma, ktorá kúpila vlastný obchodný priestor, nezabudnite, že aj v tomto prípade treba podať daňové priznanie dane z nehnuteľnosti.


Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

Zdaňovacie obdobie v prípade dane z nehnuteľnosti je kalendárny rok. Správca dane na základe uvedených údajov vyrubí daň podľa aktuálneho stavu k 1.1. príslušného roku, výnimkami sú nadobudnutie nehnuteľnosti dražbou, či dedením.

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia, ktoré nasleduje po období, kedy sa stal daňovník vlastníkom, správcom, nájomcom, či užívateľom danej nehnuteľnosti.

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom, či užívanie nehnuteľnosti.

Ak sa udiali zmeny, ktoré vplývajú na vznik alebo zánik daňovej povinnosti musí daňovník oznámiť najneskôr správcovi dane do 31.1.2024. Sú to teda zmeny, ktoré vznikli v roku 2023 (môže ísť napríklad o predaj nehnuteľnosti, ukončenie prenájmu atď.) a vplývajú na daň vypočítanú na rok 2024, aj keď zmeny nastali počas roka 2023.

Najčastejšie zmeny, ktoré vplývajú na daň z nehnuteľnosti:

 • kúpa nehnuteľnosti,
 • darovanie nehnuteľnosti,
 • predaj nehnuteľnosti,
 • zdedenie nehnuteľnosti,
 • nadobudnutie nehnuteľnosti dražbou,
 • získanie právoplatného stavebného povolenia, ktorým sa mení druh pozemku (napr. záhrada sa mení na stavebný pozemok),
 • získanie právoplatného povolenia na zmeny v užívaní stavby (napr. miestnosť v byte sa začne využívať na podnikateľské účely),
 • získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia a pod.

 

Pozor! V prípade, ak predáte nehnuteľnosť, nezabudnite, že máte povinnosť podať aj daňové priznanie, ktoré sa týka dane z príjmov.

 

Správca dane

 

Správcom dane z nehnuteľnosti  je obec alebo mesto, podľa príslušnosti v katastri, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza.

Ako zistíte, kam máte podať daňové priznanie z nehnuteľnosti? Uvedieme jeden príklad, pán Peter si kúpil nehnuteľnosť v Bratislave, trvalý pobyt má však v Trenčíne. Byt patrí do katastra mesta Bratislava a správcom dane je teda mesto Bratislava. Daňové priznanie musí pán Peter podať v Bratislave.

Pri dani z nehnuteľnosti sa podávajú tieto druhy daňového priznania, ktoré uvádza stránka www. slovensko.sk:

 • Priznanie: vypĺňate, pokiaľ podávate priznanie správcovi dane prvýkrát.
 • Čiastkové priznanie: vypĺňate, ak ste už v predchádzajúcom období priznanie podali, ale vznikla vám nová daňová povinnosť (napr. nadobudli ste ďalšiu nehnuteľnosť alebo nastala zmena napr. využitia stavby, výmery či druhu pozemku alebo vaše vlastníctvo, správa, nájom či užívanie nehnuteľnosti zaniklo).
 • Dodatočné priznanie: podávate v prípade, ak ste v priznaní neuviedli správne údaje.
 • Opravné priznanie: podávate, ak opravujete priznanie ešte pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

 

 • To, aký druh daňového priznania podávate treba zaškrtnúť v daňovom priznaní písmeno „X“.
 • Ak vám v jednom roku vznikne a súčasne aj zanikne daňová povinnosť, máte na výber dve možnosti:
 • Podať jedno daňové tlačivo, kde zaškrtnete „čiastkové daňové priznane“ a zároveň „čiastkové priznanie pre zánik daňovej povinnosti“ alebo
 • Podá dve čiastkové priznania, kde jedno bude informovať o vzniku daňovej povinnosti a druhé o zániku daňovej povinnosti.

 

 

Kedy a kde je potrebné podať daňové priznanie?

 

Daňové priznanie je potrebné podať za zdaňovacie obdobie, v ktorom vám vznikla daňová povinnosť (nadobudli ste nehnuteľnosť, ste správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti), a to do 31. januára nasledujúceho roka. V ďalších obdobiach (ak nenastane zmena) už k tej istej nehnuteľnosti daňové priznanie nepodávate, správca dane vám doručí rozhodnutie o vyrubenej dani automaticky.

 

Aké je aktuálne tlačivo?

Nové tlačivo priznania k dani z nehnuteľnosti sa vydalo v roku 2023, nahrádza tlačivo z roku 2014, jeho označenie je: MF/013135/2023-726. Tlačenú formu nájdete priamo u správcu dane a elektronicky ho môžete vyplniť na stránkach www.slovensko.sk, ak má správca túto možnosť sprístupnenú.

Taktiež je dôležité nezabudnúť dodržať termín podania daňového priznania, ak sa oneskoríte, správca dane uloží pokutu za omeškanie.

 

Ak sa vás spomenuté informácie týkajú, nezabudnite teda, daňové priznanie za daň z nehnuteľnosti je potrebné podať správcovi dane do 31. januára 2024.

Zdroje:
https://www.podnikajte.sk/dan-z-nehnutelnosti/dan-z-nehnutelnosti-priznanie-2024 

www.slovensko.sk

 

Dostávajte pravidelné informácie zo sveta realít a financií priamo do schránky.

Prihláste sa na odber noviniek