Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

PODMIENKY SÚŤAŽE – POPLETENÉ PÍSMENÁ 

 

ARISE realitná kancelária s. r. o., Jesenského 230/7, 958 01 Partizánske, IČO 53 102 037, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu Trenčín, oddiel:Sro,  Vložka číslo:  40164/R  (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „Organizátor súťaže“) týmto vyhlasuje súťaž ,,POPLETENÉ PÍSMENÁ“ (ďalej len „Súťaž“) za účelom marketingovej propagácie Spoločnosti a zvýšenia informovanosti o produktoch a službách Spoločnosti a zverejňuje nasledovné podmienky súťaže (ďalej len „Podmienky súťaže“).

 

I. Trvanie a forma realizácie Súťaže 

1. Súťaž prebieha od 14.02.2024 do 18.02.2024, 23:59 hod. (ďalej len „Trvanie súťaže“). 

2. Súťaž prebieha na webovej stránke https://www.arise.sk/popletenepismena  (ďalej len „Stránka súťaže“). 

 

II. Súťažiaci a zapojenie sa do súťaže 

1. Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto splní nasledovné podmienky: 

a) dosiahol vek 18 rokov, 

b) umiestni správne písmenká v piatich slovách v súťaži, pričom všetky odpovede musia byť správne, 

c) na sociálnych sieťach Instagram a Facebook (kde bude súťaž prebiehať) vyplní správne odpoveď pod daný post s hádankou, 

2. Súťažiaci, ktorí splnia podmienky podľa písm. a) až c) bodu 1. tohto článku Podmienok súťaže, sú zaradení do súťaže o Hlavnú výhru podľa článku III Podmienok súťaže. 

3. Súťažiaci sa do Súťaže zapojí splnením podmienok podľa bodu 2 tohto článku Podmienok súťaže. Organizátor súťaže zaradí Súťažiacich do súťaže automaticky. 

4. Do Súťaže sa Súťažiaci môže zapojiť iba jedenkrát. Duplicitné prihlásenia Organizátor súťaže nebude zohľadňovať. 

5. Zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci a spolupracovníci spoločnosti Arise Realitná kancelária s.r.o. 

6. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže Súťažiacich, ktorí nesplnia Podmienky súťaže, porušia Podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

 

 III. Výhry v Súťaži 

Hlavnou výhrou v Súťaži je Diaľničná známka vo výške 60 EUR (slovom šesťdesiat eur), (ďalej len ,,Hlavná výhra“)

 

 IV. Žrebovanie výhercov a odovzdanie výhry 

1. Organizátor bude žrebovať online prostredníctvom aplikácie na Instagrame a Facebooku. 

2. Organizátor súťaže vyžrebuje dňa 25.02.2024 jedného výhercu, ktorý získa Hlavnú výhru. 

3. Organizátor súťaže zverejní výsledky žrebovania na svojom webe, na Instagrame a Facebooku. 

4. Organizátor súťaže bude výhercov kontaktovať najneskôr do 5 pracovných dní od žrebovania a oznámi im spôsob odovzdania Hlavnej výhry, resp. Výhry, prostredníctvom účtu na Instagrame a Facebooku.

5. Výherca stráca nárok na Hlavnú výhru, resp. Výhru a Organizátor súťaže je oprávnený kontaktovať náhradníka, ak: 

a) Výherca odmietne Hlavnú výhru, 

b) Organizátorovi súťaže sa nepodarí s výhercom skontaktovať prostredníctvom účtu na Instagrame a Facebooku,

c) Organizátorovi súťaže sa nepodarí s výhercom skontaktovať prostredníctvom účtu na Instagrame a Facebooku ani na tretí pokus,

d) Výherca neposkytne Organizátorovi súťaže súčinnosť potrebnú pre odovzdanie Hlavnej výhry.

6. Hlavnú výhru odovzdá Organizátor výhercovi na mieste a v čase dohodnutom pri kontakte podľa bodu 5. tohto článku Podmienok súťaže. Výherca je povinný pri prebratí Hlavnej výhry podpísať Preberací protokol k Hlavnej výhre. 

 

V. Ochrana súkromia a osobných údajov 

1. Na účely zabezpečenia priebehu Súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov budú osobné údaje Výhercov v rozsahu názvu Instagramového účtu a Facebook účtu spracúvané Organizátorom súťaže. Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a teda toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (v súvislosti s účasťou na súťaži). 

2. V prípade naplnenia účelu spracúvania budú osobné údaje Súťažiacich uchovávané iba po dobu nevyhnutnú na ochranu práv a právom chránených záujmov Organizátora súťaže.

3. Súťažiaci má právo požadovať od Organizátora súťaže prístup k osobným údajom týkajúcim sa svojej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov. 

4. Súťažiaci má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

5. Súťažiaci pre prípad Hlavnej výhry  v Súťaži súhlasí s tým, že jeho Instagramový účet bude zverejnený na webovom sídle Organizátora súťaže v rámci sekcie Súťaže ako meno výhercu. 

 

VI. Záverečné ustanovenia 

1. Účasťou v Súťaži Súťažiaci vyjadruje súhlas s Podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. 

2. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť Podmienky súťaže alebo Súťaž odvolať. Zmenu Podmienok súťaže alebo odvolanie Súťaže Organizátor súťaže zverejní na svojom webovom sídle www.arise.sk/popletenepismena Zmena Podmienok súťaže alebo odvolanie Súťaže nadobúda účinnosť dňom uvedenom v zverejnenom oznámení alebo dňom zverejnenia uvedeného oznámenia. 

3. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou stránky www.arise.sk. 

4. V zmysle § 8 ods. 10 a § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov hodnota výhry presahujúca sumu 350 EUR podlieha dani z príjmov fyzických osôb vo výške rozdielu medzi hodnotou výhry a sumou 350 EUR. Nakoľko suma Výhry nepresahuje sumu 350 EUR, ďalšiemu zdaneniu Výhra nepodlieha. 

5. Podmienky súťaže nadobúdajú účinnosť dňa 13.02.2024. 

 

V Bratislave, dňa 13.02.2024